• چشم انداز منطقه

    مطالب ذیل به نقل از سایت :www.planning.mashhad.ir - معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد درج می گردد .

    کلیات :
    گسترش و توسعه روز افزون شهرها، تعداد و تنوع نیازها و ضرورتهای جامعه امروز ، مدیران عالی شهرداری را به اندیشه در خصوص برنامه ریزی برای شهر و شهرداری مشهد واداشته است . افزایش ارگانها و سازمانهای مداخله کننده در امر توسعه شهر و عدم هماهنگی بین آنها منشاء فشارهای زیادی بر شهروندان و شهرداری بعنوان متولی امور عمران و خدمات شهری شده است این ناهماهنگی ها در سطح شهر و مشکلات ناشی از آن و از سوی دیگر گسترش حیطه فعالیت های شهرداری ها از نظر کمیت و کیفیت مسئولین شهرداری را وظیفه مند نموده است تا با برنامه ریزی اصولی برای این نهاد و سپس برنامه ریزی در ابعاد مختلف شهری به این نابسامانی ها پایان دهند .
    از سوی دیگر با توجه به اینکه شهرداری سازمانی پیشتار در ارائه خدمات شهری و عمرانی می باشد و تردیدی نیست که انجام این خدمات به صورت شبانه روزی جزو لا ینفک وظایف آن می باشد. و از سوی دیگر تغییرات سریع جامعه در ایجاد اقتصاد کلان و سیاستهای جدید دولت باعث ایجاد تغیر تقاضای در نوع خدمات و گسترش آنها و همچنین تخصصی تر شدن خدمات شهرداری ها شده است ، در نتیجه این تغییرات وسیع نقش های جدیدی را فرآوری شهرداری به عنوان بازوی اجرایی شورای شهر قرار داده است. این سوال را برای مدیران شهری مطرح نموده است که ((نقش اصلی و نوع فعالیت ، همچنین مسیر حرکت آینده شهرداری))چه خواهد بود ؟
    اگر با دید واقعگرایانه به مسائل شهر نگریسته شود این نکته به صورت کاملا روشن است که انجام امور خدماتی و عمرانی شهر با تکنیک ها و تکنولوژی های سنتی که باعث اصراف هزینه و زمان می شود عملی نیست و شهرداری قادر نیست تا انتظار مردم در اجراء به موقع طرحهای مختلف در قالب پروژه های کوچک ، متوسط و بزرگ شهری را برآورده نماید .
    لذا دانش و آگاهی به شیوه های جدید علمی برنامه ریزی شهری منطبق با شرایط شهر مشهد همچنین کسب تجارب و علم به موفقیت های سایرین در این امر و ایجاد هماهنگی وسیع بین ارگانهای ذینفع در توسعه شهر ضروری ترین گام برای حل مشکلات شهر مشهد در چهار چوب مسئولیت های آینده شهرداری خواهد بود و مدیران شهرداری بر این امر واقف می باشند که پیشرفت و توسعه و بقای شهر در گرو آمادگی و تلاش بیشتر برای جوابگویی به نیازهای آینده شهر می باشد بنابراین جهت شناسایی اهداف آینده شهرداری و اولویت بندی فعالیت های هر هدف باید اقدام به پیش بینی احتیاجات شهر و شهرداری نمود.
    موفقیت شهرداری در این است که بتواند نیاز های اصلی را تشخیص داده و سپس در صدد تامین آنها برآید و این امر محقق نخواهد گردید مگر با آگاهی به ارزش برنامه ریزی ، تعیین جایگاه آن در سیستم مدیریت شهری و استقرار آن در شهرداری است .
    از آنجایی که برنامه ریزی ، یک فرایند پویا و مستمر بوده و منعکس کننده تغییرات می باشد بعبارتی شریان حیاتی کالبد هر سازمانی را تشکیل میدهد سعی آن بر این است تا سازمان خویش را با فرصتها و تهدید های ایجاد شده داخلی و خارجی که به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر می گذارند وفق دهد و از آنها به بهترین نحو جهت بهبود وضعیت موجود استفاده نماید .در این خصوص در اثر افزایش شدید انتظارات شهروندان (عوامل تاثیر گذار مستقیم ) و هم چنین گسترش و توسعه روز افزون و تکنولوژی (عوامل تاثیر گذار غیر مستقیم )خود را موظف به ارزیابی ، طراحی و اجرای اقداماتی برای آینده می داند .
    بنابراین مدیریت شهرداری می تواند با بکارگیری روشهای نوین برنامه ریزی از جمله برنامه ریزی استراتژیک ، سیستمی ، و پویا ، اهداف آینده خود را ترسیم نموده و با کسب ابزار و سیاستهای لازم راهکارهای دستیابی به این اهداف را مشخص نماید .
    با روی کار آمدن شوراهای اسلامی و گسترش نظارت مردم بر اداره امور شهرداری ها ( بعنوان هدایت کنندگان اصلی فعالیت های توسعه و خدمات شهری ) و لزوم پاسخ گویی به افکار عمومی و کسب رضایت ذینفعان شهری روش های سنتی مدیریت شهری جای خود را به الگو های مدیریتی و برنامه ریزی مشارکتی و پاسخ گو جهت هدایت منطقی فعالیت های توسعه و خدمات شهری داده است،مباحثی از جمله : تشکیل مدیریت واحد شهری ، واگذاری راهبری کلیه خدمات شهری به شهرداری ها از جانب مراکز قانون گذار نیز مقدمات این رویکرد را از جانب مراجع قانونگذار نمایان ساخته است .
    شهرداری مشهد نیز همسو با این رویکرد و بعنوان یکی از پیشگامان در انطباق با این تغییر با بهره گیری از روش های نوین مدیریت و برنامه ریزی تلاش نمود تا با کلان نگری در مسائل شهری و ایجاد تغییر نگرش در تدوین برنامه های توسعه شهری از رویکرد جامع نگری به راهبردی و استراتژیک دیدگاهی نو در پیش روی مدیران و برنامه ریزان شهر قرار دهد ،حاصل این تلاش با توجه به نظام سلسله مراتبی برنامه ریزی شهرداری کلانشهر مشهد منجر به تهیه و تدوین اسناد ، چشم انداز شهرو شهرداری ، برنامه توسعه شهری شهرداری ، برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری و برنامه عملیاتی سالانه شهرداری درآینده نزدیک می باشد. در این فرآیند گام های ذیل طی گردیده است و امید است با تمهیدات و فراهم نمودن الزامات مورد نیاز از سوی مدیریت شهرداری موجبات رشد و توازن در توسعه شهری شهرداری بستر سازی گردد و با عملیاتی شدن چشم انداز شهر توسط یکایک مجریان امور شهری به آرمانها و مقاصد عالی پیش بینی شده برای شهر در این سند دست پیدا نماید.
    1- مرحله اول : فرآیند تدوین چشم انداز شهرو شهرداری
    2- مرحله دوم : فرآیند تدوین برنامه توسعه شهری شهرداری مشهد .
    3- مرحله سوم : فرآیند تدوین برنامه عملیاتتی مدت شهرداری مشهد .
    4- مرحله چهارم : فرآیند تدوین برنامه عملیاتی سالانه شهرداری مشهد .

    برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد

    شهرداری مشهد درمراحل قبل با استفاده از روشهای ،برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی توسعه وسازماندهی فضائی شهری، مزیت ها ، فرصت ها ، محدودیت ها و تنگناهای شهر وشهرداری را به گونه ای مناسب در حیات و هویت شهر، شهروند و زائر و مدیریت شهری مورد بازشناسی قرارداده و زمینه های ارتقاء کیفیت و کمیت نیازها و تحقق انتظارات را در زمان و بر حسب مکان استقرار در کالبد وفضای شهر و در ساختار و فعالیتها و رفتار سازمانی شهرداری را مورد شناسایی و معرفی قرار داده و به منظور و تحقق چشم انداز ، اهداف و طرح های راهبردی مندرج در چشم انداز و برنامه توسعه خویش، برابر با یک برنامه زمان بندی اقدام به تهیه و تدوین برنامه عملیاتی چهار ساله میان مدت نمود تا بتواند اهداف و استراتژیهای خود را به برنامه ها و طرح ها عملیاتی ترجمه و تبدیل نموده و با تعیین نقشهای سازمانی و بکارگیری ساز و کارهای وابسته به آن، موجبات هم افزایی حوزه های عملیاتی و ستادی را فراهم و با اتصال این برنامه ها و طرح های عملیاتی به بودجه های سالانه مقیاسات زمانی اقدامات اجرائی و صرف منابع مالی را هدفمند نماید.
    این تلاشها منجر به تولید سند برنامه میان مدت عملیاتی شهرداری گردید که حاوی نقشه های استراتژی و اهداف ،برنامه ها و طرحهای عملیاتی و ستادی است ، سازمان شهرداری قصد دارد با تبدیل اهداف و استراتژی های خود به اصطلاحات عملیاتی یک سازمان استراتژی محور و یاد گیرنده را ایجاد نماید و با ترجمه و تبیین نقش های سازمانی و به کار گیری ساز وکارهای وابسته به آن، موجبات هم افزایی حوزه های عملیاتی و ستادی را فراهم وآنها را در دستور کار روزانه مدیران وکارکنان قرار دهد ،و با اتصال بودجه های سالانه به اهداف واستراتژی ها، و بسیج سازمان شهرداری توسط مدیریت ارشد به سوی تحول وپیشرفت شهر،شهروندان ومدیریت شهری وعلی النهایه تحقق چشم انداز شهرداری وشهر را تسهیل بخشد.
    نتیجه این تلاشها منجر به تولید اسناد به شرح ذیل گردید:
    • اهداف کلان شهرداری
    • استراتژی ها و راهبردهای کلان شهرداری
    • سیاستهای اجرایی شهرداری
    • شاخص های ارزیابی شهرداری
    • برنامه ها ، طرحها و فعالیت های شهرداری
    • اهداف کمی برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد
    • منابع و مصارف برنامه زمان بندی اجراء برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 90-1387
    • عملیات اجرائی برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری بر حسب جاری و عمران و به تفکیک پروژه ها و اقدامات .


    بیانیه ماموریت شهرداری :
    مأموریت شهرداری مشهد ،ارائه خدمات عمومی با کیفیت است که سطح ایمنی ، سلامت ،کیفیت محیط زندگی ، فضاهای کسب وکار،اقامت،فراغت وآمد وشدشهروندان وزائران را ارتقاء می دهد .
    شهرداری تلاش می کند نیازهای عمومی شهری گروههای مختلف شهروندان وزائران را شناسایی وبر آورده کند.در این راستا توجه خود را به موارد ذیل متمرکزمی نماید:
    ایجاد زمینه تحقق مدیریت یکپارچه شهری از طریق هماهنگی و توانمند سازی کلیه ذینفعان شهری.
    حفظ و جذب مشارکتهای مردمی و گسترش نهادها و تشکیلات غیر دولتی .
    اهداف کلان شهرداری:
    رضایت شهروندان و زائران و تکریم ارباب رجوع
    سازمانی خدمت گذار و مبتنی بر فناوری های روز دنیا
    3منابع و درآمد های پایدار و حفظ و بهره برداری بهینه از سرمایه ها
    سیمای شهری زیبا و حفظ کاربری ها و چشم اندازهای طبیعی شهر
    توسعه متوازن و پایدار و عادلانه امکانات ، تاسیسات و خدمات شهری
    هماهنگی مدیریت و برنامه های توسعه شهری
    تعالی فرهنگ و نشاط و شادابی شهروندان و زائران
    جابجایی ایمن ، ارزان ،سریع و راحت شهروندان و زائران
    بهبود محیط شهری و کاهش عوامل مزاحم و ناهنجاری های شهری
    ایمن سازی محیط زندگی


    بخشی ازاستراتژی ها و راهبردهای کلان شهرداری :
    بهبود محیط زندگی در بخشهای عمران شهری با احیای بافتهای فرسوده
    ایجاد تناسب میان رشد افقی و عمودی شهرمشهد
    هویت بخشی به سیمای شهر و بازآفرینی و روز آمد سازی معماری ایرانی اسلامی
    ایمن سازی حمل و نقل
    توسعه و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی
    ارتقاء و بهبود خدمات الکترونیک به شهروندان و زائران
    توسعه کمی و کیفی تأسیسات ، امکانات و تجهیزات مرتبط با پسماندهای شهری
    بستر سازی تحقق منابع مالی پایدار
    مهندسی مجدد فرایندهای کاری
    بخشی از سیاستهای اجرایی شهرداری:
    کاهش موانع گردش کار دوایر شهرداری
    تسهیل در پاسخگویی به شهروندان
    پرورش کارکنان با مهارت به هنگام
    افزایش و ارتقاء ارائه خدمات به زائران و گردشگران
    افزایش ایمنی در برابر حوادث و بلایای طبیعی
    آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی
    رعایت استانداردها و اصول مهندسی در فعالیت‌های شهری
    جلوگیری از تغییر کاربریهای فضاهای خدماتی ، عمومی و کشاورزی در طرح جامع شهری
    بهبود زیر ساختهای شهری در مناطق فرسوده مطابق نیاز جامعه
    توسعه زیرساختهای حمل‌ونقل به منظور برقراری تعادل مناسب بین تقاضا و ظرفیت زیربناهای آن
    سیستم‌های جمع آوری آبهای سطحی و بهینه سازی و پاکسازی‌ مسیل ها و کانال‌ها جهت حفظ بهداشت عمومی شهر
    جذب و به کار گیری بخش خصوصی و مشارکت‌مردمی در اجرای برنامه‌های خدمات شهری
    استفاده از پساب تصفیه شده بمنظور مصارف فضای سبز
    استقرار سیستم شاخص‌های توسعه شهری
    نظرسنجی منظم و مستمر از میزان رضایتمندی شهروندان و زائرین

    تعداد بازدید :5619
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: