• فرهنگی و اجتماعی
    فرهنگی و اجتماعی

    فرهنگی و اجتماعی

    شرح وظایف:
    1- استفاده بهینه از توانمندیها و امکانات موجود در منطقه اعم ازنیروهای انسانی ، مراکز فرهنگی وپایگاههای فرهنگی و اجتماعی محلات درراستای بستر سازی واجرایی نمودن سیاستها اهداف و دستورالعملهای حوزه معاونت فرهنگی واجتماعی شهرداری مشهد.
    2- شناسایی،پیشنهاد و پیگیری درمورد احداث مراکز فرهنگی ،هنری وورزشی
    3- شناسایی،پیشنهاد و پیگیری اجرای طرحهای حجمی به منظورزیباسازی فضاهای شهری.
    4- پیشنهادوپیگیری اجرای طرحهای زیباسازی وآذین بندی ازطریق نواحی.
    5- پیگیری لازم به منظور اجرای برنامه های فرهنگی هنری اجتماعی گردشگری ،تفریحی و ورزشی با توجه به برنامه های ابلاغ شده از سوی مدیریتهای ستادی.
    6- شناسایی مراکز وتشکلهای فرهنگی مذهبی دولتی وغیردولتی درسطح منطقه وتلاش در جهت جلب مشارکت آنها.
    7- شناسایی محلات وهویت بخشی به آنها وانتخاب مساجد فعال محلات وتلاش درراستای نهادینه ساختن الگوی محله محوری.
    8- شناسایی ومستندسازی مشخصه ها و عناصرونمادهای هویت بخش محلات.
    9- شناسایی ومکان یابی مشخصه های جمعیتی مکانی فرهنگی تفریحی هنری ورزشی وگردشگری سطح منطقه وتکمیل فرم های اطلاعاتی به منظور تکمیل بانکهای اطلاعاتی نرم افزارSocial GIS شهرمشهد.
    10- بهره گیری بهینه از امکانات وظرفیتهای موجود درسازمانهای وابسته به شهرداری.
    11- شناسایی آسیبها وناهنجاریهای اجتماعی منطقه وتلاش در جهت کاهش آنها ازطریق تحلیلهای کارشناسی وپیشنهادراهکارهای مناسب و تهیه جداول وگزارش های آماری. ادواری وارسال آنها به معاونت فرهنگی واجتماعی شهرداری مشهد.
    12- اجرای برنامه های اصلاح رفتارهای اجتماعی،ارتقای سلامت وآموزشهای همگانی.
    13- شناسایی وجمع آوری متکدیان و همکاری با خانه سبز.
    14- ارائه گزارش وآمار فعالیتهای فرهنگی واجتماعی منطقه به صورت ادواری ویا حسب ضرورت به حوزه معاونت فرهنگی واجتماعی.
    15- پیگیری لازم به منظور محوریت مساجد فعال به عنوان پایگاههای فرهنگی واجتماعی وتنظیم ارتباط آنها با مراکز فرهنگی نواحی.
     

    رییس اداره فرهنگی و اجتماعی
    نام و نام خانوادگی:ناصر خجسته دوین تاریخ و محل تولد: - مشهد
    میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی
    رایانامه:Khojasteh-n@mashhad.irتلفن:33447196
    فکس:--
    پل های ارتباطی
    تلفن تماس :33400431فکس :33400431رایانامه :Khojasteh-n@mashhad.ir
    آدرس :تقاطع پروین اعتصامی -جمهوری اسلامی -شهرداری منطقه 7