•  
      • تخلیه و پلمب انبار ضایعات در سطح منطقه هفت