•  
      • جلسه کمیته نظارتی با حضور اعضای شورای شهر ، شهردار و مسئولین منطقه هفت