•  
      • افتتاح و بهره برداری از مجموعه ورزشی شهدای قیام گوهرشاد