•  
      • بازدید شهردار مشهد از مجموعه ورزشی شهدای قیام گوهرشاد