•  
      • مجموعه ورزشی سر پوشیده شهدای قیام گوهرشاد (29تیر1395)