•  
      • سالن ورزشی چند منظوره شهدای قیام گوهرشاد (26تیر 1395)