•  
      • آماده سازی مجموعه ورزشی چند منظوره شهدای گوهرشاد