•  
      • سالن ورزشی شهدای مسجد گوهرشاد (قائم 66)