•  
      • آماده سازی سالن ورزشی چند منظوره بوستان قائم(13تیر 1395)