•  
      • برگزاری مناقصه پیمان نگهداری فضای سبز ناحیه یک منطقه هفت