•  
      • حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در جلسه تسهیل گری طرق/منطقه هفت