•  
      • بازدید معاون خدمات شهری شهردار مشهد از ایستگاه استقبال از زائر منطقه هفت