•  
      • بازدید شهردار منطقه هفت از ایستگاه استقبال از زائر