•  
      • بازدید مسئولان منطقه هفت از آسایشگاه جانبازان امام خمینی