•  
      • بازگشایی محور محمدآباد به شهرک طرق/منطقه هفت