•  
      • اسکان گردشگران اروپایی در بوستان غدیر/منطقه هفت