•  
      • بستر های مناسب جهت سرمایه گذاری و فرصت های شغلی در منطقه هفت