•  
      • آغاز عملیات پیاده راه سازی ضلع جنوبی بازار امام رضا(ع)