•  
      • فضاسازی و سیاه پوش کردن سطح منطقه هفت به مناسبت ماه محرم