•  
      • مناقصه نگهداری فضای سبز پارک جنگلی طرق/منطقه هفت