•  
      • نشست صمیمی شهردار منطقه با جوانان منطقه هفت