•  
      • پاکسازی و تسطیح زمین بایر محصور خیابان شهید نقیبی فر 7/منطقه هفت