•  
      • اختتامیه جشنواره "بهار جانها " با حضور بیش از هزار نفر از شهروندان طرقی