•  
      • شرکت کارکنان شهرداری منطقه 7در راهپیمایی روز جهانی قدس