•  
      • نصب بنرهای رعایت موازین بهداشتی و جلوگیری از بیماری سالک