•  
      • بازدید مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری از منطقه