•  
      • هفتمین" مانور بزرگ خدمت" در بوستان غدیر