•  
      • عملیات زیر سازی و آسفالت امتداد بولوار شهید دایی