•  
      • اقدامات صورت گرفته منطقه هفت در مبادی ورودی شهر مشهد