•  
      • عملیات اجرای جابجایی نماد " پرواز بسوی نور " در میدان پرواز