•  
      • مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره خدمات شهری