•  
      • اردوی نیم روزه تفریحی گردشگری چالیدره کارکنان شهرداری منطقه 7