•  
      • برگزاری جلسه بهسازی معابر و محوطه سازی بازار رضا (ع)