•  
      • بازدید از حریم و ارتفاعات حوزه استحفاظی منطقه به منظور نظارت و پیشگیری از تخلفات حاشیه نشینی