•  
      • جلسه هماهنگی و توجیهی رییس اداره مهندسی و نظارت با کارشناسان