•  
      • ادامه عملیات احداث پارک خطی حاشیه کال خلج