•  
      • اتمام احداث و توسعه بوستان گلنار 1با اعتباری بالغ بر2/5میلیارد ریال