•  
      • احداث بولوار 40متری ،حد فاصل شهرک صنعتی طرق تا جاده قدیم (20مهر 1396)