•  
      • تعریض جاده محمد آباد به روایت تصویر (16آبان 1395)