•  
      • برنامه زنده رادیویی (گفتگوی شهر بهشت)در بوستان زائر پذیر غدیر