•  
      • بازدید معاون مالی و اداری سازمان فرهنگی و اجتماعی از پروژه های طرح محله ما