فهرست طبقات
سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۳۹ ۱۹
طبقه بندی: اخبار منطقه
چچ
2KzZhNiz2Ycg2YfZhSDYp9mG2K/Ziti02Yog2KrYrNmF2YrYuSDYqNin2YHYqiDZgdix2LPZiNiv2Ycg2K7ZhNisINio2Kcg2K3YttmI2LEg2YXYrNmK2K8g2LfZh9mI2LHZitin2YYg2LnYs9mD2LHZiiDYudi22Ygg2LTZiNix2KfZiiDYtNi02YUg2LTZh9ixINmF2LTZh9iv

جلسه هم اندیشی تجمیع بافت فرسوده خلج با حضور مجید طهوریان عسکری عضو شورای ششم شهر مشهد

جلسه هم اندیشی طرح تجمیع بافت فرسود در فتر تسهیلگری خلج با حضور عضوشورای شهر و جمعی از مدیران شهری برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقفه هفت: جلسه هم اندیشی تجمیع بافت فرسوده خلج با حضور مجید طهوریان عسکری عضو شورای ششم شهر مشهد، حسین فرهادیان شهردار منطقه۷، مصطفی نعمتی مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی در دفتر تسهیلگری خلج برگزار شد.
حسین فرهادیان در خصوص طرح تجمیع بافت فرسوده گفت: منفعت مردم جزو اولویتهای شهرداری است و برای رسیدن به ان تلاشمیکنیم. شهرداری در این مسیر نقش تسهیلگر را دارد

آدرس کوتاه شده: