شماره: 14

منطقه 7 استعلام

موضوع : استعلام ایمن سازی روشنایی بوستان طرق

استعلام ایمن سازی روشنایی بوستان طرق ...

زمان شروع:1400/05/05
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/05/09 17:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/05/10 09:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/05/10 11:00:00
اطلاعات بیشتر
چچ
معرفی منطقه

معرفی منطقه

شهرداری منطقه هفت از فروردین سال 1374 پس از تفکیک نهایی مناطق 7و 8 بطور مستقل کار خود را به منظور بهبود و تسریع خدمات رسانی به زائرین و مجاورین به مشهد آغاز نمود.

منطقه هفت از بعد جغرافیایی و در جنوب شرقی شهر مشهد و یکی از مهمترین مبادی ورودی شهر قرار گرفته واز شمال به میدان بیت المقدس( بازار امام رضا)ع() میدان 17 شهریور، بلوار شهید شیرودی، بلوار شهید رستمی از شرق به فرودگاه بین المللی، پارک جنگلی طرق ، از جنوب به شهرک های طرق، پایانه بار، رباط طرق و از غرب نیز به خیابان حافظ، میدان حافظ، پایانه مسافربری و خیابان امام رضا )ع( محدود شده است.

نویسنده: روابط عمومی شهرداری منطقه هفت
مطالعه کامل مطلب

شهردار منطقه

شهردار منطقه 7

حسین فرهادیان

خدمات شهروندی