• چهارشنبه،20 آذر 1398
 • ورود
     
   • طبقه بندی آموزش شهروندی


   • آموزش access
    تعداد بازدید :1307

    آموزش access

    آموزش accessاکسس ابزاری برای تولید بانکهای اطلاعاتی رابطه ای است . بانکهای اطلاعاتی امکان گردآوری انواع اطلاعات را برای ذخیره سازی ،جستجو و بازیابی فراهم می کند.

    اکسس ابزاری برای تولید بانکهای اطلاعاتی رابطه ای است . بانکهای اطلاعاتی امکان گردآوری انواع اطلاعات را برای
    ذخیره سازی ،جستجو و بازیابی فراهم می کند.

    پیوست
     پیوست