• سه شنبه،06 اسفند 1398
 • ورود
     
   • بخشهای خبری


   • خدمتی دیگربه شهروندان توسط اداره فنی وعمران
    خدمتی دیگربه شهروندان توسط اداره فنی وعمران
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۱۱  
    خبرشماره 15
    گوشه ای از اقدامات اداره فضای سبز درسال 93
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۱۱  
    خبرشماره 14
    گوشه ای از اقدامات اداره فضای سبز درسال 93
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۱۱  
    خبرشماره 12
    اجرای سیستم آبیاری مکانیکی در فضای سبز منطقه 7مشهد
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۱۰  
    خبرشماره 11
    گوشه ای از اقدامات اداره خدمات شهری در سال 93
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۱۰  
    خبرشماره10
    اقدامات 11 ماهه اداره فضای سبز تا ابتدای بهمن ماه در شهرداری منطقه 7
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۰۵  
    خدمتی دیگر به شهروندان توسط اداره فضای سبز
    خدمتی دیگر به شهروندان توسط اداره فضای سبز
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۰۴  
    خبرشماره 9
    اقدامات 11 ماهه اداره خدمات شهری تاابتدای بهمن ماه در شهرداری منطقه 7
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۰۴  
    خبرشماره 8
    خط کشی محوری معابر سطح منطقه توسط اداره حمل ونقل و ترافیک از ابتدای سال تا اول ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۰۴  
    خبرشماره 7
    گوشه ای از اقدامات اداره فنی وعمران از ابتدای سال 93 تا اول بهمن ماه در شهرداری ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۱۲/۰۴