• طبقه بندی خدمات


   • ردیفتعاملیاطلاع رسانیشرح خدمات
    1 خدمات شهرسازی
    2اخذ پایان کار
    3تامین کنندگان
    4مناقصه و مزایده
    5پرداخت عوارض