• بخشهای خبری


   • بهسازی پیاده روسازی روبروی بیمارستان امدادی شهید کامیاب
    بهسازی پیاده روسازی روبروی بیمارستان امدادی شهید کامیاب(1دیماه 1397)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۱۰/۰۱  
    احداث پارک محلی "شهید نقیبی فرد"
    احداث پارک محلی "شهید نقیبی فرد"20آذر 1397
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۲۱  
    مرمت و بازسازی کانال های خیابان فداییان اسلام
    مرمت و بازسازی کانال های خیابان فداییان اسلام (20آذر 1397)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۲۱  
    زیرسازی و جدول گذاری امتداد بولوار شهید دایی
    زیرسازی و جدول گذاری امتداد بولوار شهید دایی (20آذر 1397)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۲۰  
    مرمت و بهسازی پیاده روهای خیابان امام رضا (ع)70
    مرمت و بهسازی پیاده روهای خیابان امام رضا (ع)70(گزارش تصویری 20آذر 1397)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۲۰  
    بهسازی پیاده روهای روبروی بیمارستان امدادی شهید کامیاب
    بهسازی پیاده روهای روبروی بیمارستان امدادی شهید کامیاب (20آذر 1397)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۲۰  
    احداث پارک محلی "شهید ریاضی 7"
    احداث پارک محلی "شهید ریاضی 7"نقیبی فرد 10
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۱۷  
    اصلاح هندسی دور برگردان صبا غربی
    اصلاح هندسی دور برگردان صبا غربی (15آذر 1397)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۱۷  
    مرمت و بهسازی پیاده روهای خیابان امام رضا (ع)70
    مرمت و بهسازی پیاده روهای خیابان امام رضا (ع)70(15آذر1397)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۱۷  
    زیرسازی و جدول گذاری امتداد بولوار شهید دایی
    زیرسازی و جدول گذاری امتداد بولوار شهید دایی (15آذر 1397)
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۷/۰۹/۱۷