• فهرست استعلامات
    ردیف نام استعلام فایل استعلام تاریخ شروع استعلام تاریخ انقضای استعلام توضیحات استعلام
    41 استعلام بهاء جهت تامین منابع آبی ارتفاعات قائم ،اقاقیا و پروین
     فایل استعلام
     
    images.jpg13.11  کیلوبایت
    ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شهرداری منطقه 7در نظر دارد ؛استعلام بهاء جهت تامین منابع آبی ارتفاعات قائم ،اقاقیا و پروین برگزار نماید .جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادها و پیمانهای شهرداری منطقه مراجعه نماید .
    42 پروژه لکه گیری آسفالت سطح منطقه 7
     فایل استعلام
     
    d.JPG5.39  مگابایت
    ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ با سلام ،شهرداری منطقه 7در نظر دارد ؛پروژه لکه گیری آسفالت سطح منطقه را از طریق استعلام بهاءبه پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایید.
    43 استعلام بهاء جهت اجرای خط انتقال از چاه بیدگلی به مخازن صدر
     فایل استعلام
     
    resized_131jpg.jpg23.15  کیلوبایت
    ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ شهرداری منطقه در نظر دارد؛ استعلام بهاء جهت اجرای خط انتقال از چاه بیدگلی به مخازن صدر را ازطریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادها و پیمان های منطقه مراجعه نمایید.
    44 اصلاح هندسی جزیی و پراکنده در معابر سطح منطقه
     فایل استعلام
     
    invoice.jpg35.38  کیلوبایت
    ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ اصلاح هندسی جزیی و پراکنده در معابر سطح منطقه 7(در حال برگزاری )
    45 احداث و بازسازی جداول و لوله گذاری و رفع خطر سطح منطقه7(در حال برگزاری )
     فایل استعلام
     
    resized_131jpg.jpg23.15  کیلوبایت
    ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ شهرداری منطقه 7در نظر دارد احداث و بازسازی جداول و لوله گذاری و رفع خطر سطح منطقه را نیز از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادها و پیمان های منطقه مراجعه نمایید(در حال برگزاری ).
    46 خرید نرده با مشخصات آهنی و سبک 2اینچ
     فایل استعلام
     
    invoice.jpg35.38  کیلوبایت
    ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هفت ، شهرداری منطقه در نظر دارد خرید نرده با مشخصات dn50آهنی و سبک 2اینچ را ازطریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .(در حال برگزاری )
    .
    47 استعلام بهاء موارد مربوط به امور دستور کاری و آماده سازی ، گلکاری استقبال از بهار پیمان ناحیه1 و اصلاح هندسی جزیی و پراکنده در معابر سطح منطقه
     فایل استعلام
     
    IMG_2063.JPG266.07  کیلوبایت
    ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هفت ، شهرداری منطقه در نظر دارد؛ استعلام بهاء موارد مربوط به امور دستور کاری و آماده سازی ، گلکاری استقبال از بهار . جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادها و پیمان های منطقه مراجعه نمایید.(در حال برگزاری )